Số tài khoản duy nhất:
TPBank
NGUYỄN HOÀI NAM
xxxx 6187 000
my photo
Tất cả các giao dịch chỉ thực hiện qua 2 địa chỉ liên lạc phía dưới,
mình không chịu trách nhiệm cho giao dịch ngoài 2 địa chỉ này.
https://www.facebook.com/believemeicanfly/
https://zalo.me/believemeicanfly
Total Page Views:
Views: